0

Koszyk

0 zł

Państwa kosz jest pusty

Logowanie

+48 881 713 281

(8:00 - 22:00)

Regulamin Sklepu Internetowego Dilego.pl

  • Podstawowe informacje
  • Właściciel sklepu i dostawca towaru
  • GENOX s.r.o.
  • Siedziba biura: Stráň 3, 360 01 Sadov, Czechy
  • NIP: CZ04412729
  • REGON: 04412729
  • Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Pilznie, wydział C nr 31671
  • dane bankowe: 62 1050 1070 1000 0090 3147 6063  ING Bank
  • email: info@dilego.pl

1.Informacje ogólne

1.1. Niniejsze Warunki handlowe (zwane dalej „Warunkami biznesowymi”) firmy Kokiska sro z siedzibą w Stráň 3, 360 01 Sadov, numer identyfikacyjny: 02509016, zarejestrowane w rejestrze handlowym Sądu Okręgowego w Pilźnie, sekcja C, wstawka 29359 (zwana dalej zgodnie z postanowieniami § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz. U. Kodeks cywilny (zwany dalej „Kodeksem cywilnym”) określa wzajemne prawa i obowiązki stron umowy wynikające z umowy kupna lub na jej podstawie (zwanej dalej „ zawartej pomiędzy Sprzedającym a inną osobą fizyczną (zwaną dalej „Kupującym”) za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedającego. Sklep internetowy jest obsługiwany przez sprzedawcę na stronie internetowej pod adresem www.kokiskashop.cz (zwanej dalej „stroną internetową”) za pośrednictwem interfejsu strony internetowej (zwanego dalej „interfejsem internetowym”).

1.2. Warunki mają również zastosowanie w przypadkach, gdy osoba zamierzająca nabyć towary od Sprzedawcy jest osobą prawną lub osobą działającą w trakcie zamawiania towarów w trakcie swojej działalności lub w ramach wykonywania swojego zawodu. Wyjątki, gdy warunki biznesowe nie mają zastosowania do tych przypadków, są wymienione w poszczególnych częściach.

1.3. Postanowienia odbiegające od Warunków mogą być uzgodnione w umowie zakupu. Różne ustalenia w Umowie zakupu mają pierwszeństwo przed warunkami i postanowieniami Warunków. 

1.4. Warunki są integralną częścią umowy zakupu. Umowa zakupu i warunki są napisane w języku polskim. Umowa kupna może zostać zawarta w języku polskim.

1.5. Warunki mogą zostać zmienione lub uzupełnione przez Sprzedawcę. Niniejsze postanowienie nie ma wpływu na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Warunków.

1.6. Zawierając umowę kupna - sprzedaży Kupujący potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem sklepu i wyraża jego akceptację. Przed dokonaniem zamówienia, kupujący jest odpowiednio poinformowany o treści Regulaminu oraz ma możliwość zapoznania się z jego warunkami. Zawarte umowy kupna - sprzedaży są archiwizowane przez Dostawcę w celu ich realizacji, Dostawca zobowiązuje się do nieudostępniania ich osobom trzecim. Poszczególne etapy prowadzące do zawarcia umowy wynikają z procesu zamówienia w sklepie internetowym http://www.dilego.pl/. Kupujący przed wysłaniem zamówienia ma prawo do jego kontroli i wprowadzenia ewentualnych poprawek. Regulamin sklepu jest dostępy na stronie internetowej http://www.kokiskashop.pl/, a kupujący ma prawo do jego archiwizowania i kopiowania.

2. Zawarcie umowy kupna – sprzedaży

2.1. Po wysłaniu zamówienia kupujący nie ma dostępu do zamówienia, wszystkie zmiany muszą być skonsultowane ze sprzedawcą. 

2.2. Sprzedający potwierdzi Kupującemu drogą elektroniczną przypisanie zamówienia w systemie, oraz niezwłocznie prześle potwierdzenie po wysłaniu zamówienia przez Kupującego. To potwierdzenie zawiera elektroniczną wersję warunków obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

2.3. Po wysłaniu zamówienia, Dostawca niezwłocznie powiadomi Kupującego o przyjęciu zamówienia pośrednictwem emaila wysłanego na adres wskazany przez Kupującego. Dostawca ma prawo, w zależności od charakteru zamówienia (ilości towaru, ceny zakupu, szacowany koszt transportu) żądać od Kupującego dodatkowego potwierdzenia zamówienia ( np. pisemnego lub telefonicznego).

2.4. Kupujący jest następnie informowany o dalszych krokach dotyczących jego zamówienia na adres e-mail Kupującego określony w Zamówieniu. Ten adres e-mail jest uważany za prawidłowy i ważny przez sprzedającego i nie gwarantuje niedostarczenia wiadomości e-mail z powodu zaniedbania ze strony kupującego, który wprowadził niewłaściwy adres. 

2.5. Po wysłaniu przesyłki kupujący otrzymuje informację o zakończeniu zamówienia, która zawiera instrukcje dotyczące warunków dostawy, instrukcje dotyczące zamówionych produktów, bezpośredni link do formularza reklamacji, dane kontaktowe sprzedawcy i podsumowanie zamówienia + faktury, która służy również jako karta gwarancyjna.

2.6. Zmiany lub anulowanie przed wysłaniem zamówienia można zgłaszać codziennie od poniedziałku do niedzieli na e-mail info@dilego.pl.

2.7. Stosunek umowny pomiędzy Sprzedającym a Kupującym powstaje w momencie wysłania przesyłki, o ktorej jest informowany Kupującego pocztą elektroniczną na adres e-mail Kupującego.

3. Zakończenie umowy zakupowej - KUPNA – SPRZEDAŻY

3.1 Wszelka prezentacja towarów umieszczonych w interfejsie internetowym sklepu ma charakter informacyjny, a sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna dotyczącej tych towarów. Sekcja 1732 (2) Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania.

3.2. Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów. Ceny towarów i usług obejmują podatek VAT i wszystkie związane z tym opłaty. Ceny towarów obowiązują tak długo, jak długo są wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu. Wyjątkiem jest wyraźnie niska cena spowodowana możliwym błędem systemowym, którego Sprzedający nie mógł już zapobiec, w którym to przypadku Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie. Niniejsze postanowienie nie ogranicza możliwości sprzedawcy zawarcia umowy kupna na indywidualnie uzgodnionych warunkach. Oferty sprzedaży umieszczone na stronie internetowej sklepu nie są wiążące, a sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna - sprzedaży dotyczącej niniejszych produktów. 

3.3. Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje o kosztach pakowania i dostawy towarów. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów wymienionych w interfejsie internetowym sklepu mają zastosowanie tylko w przypadkach, gdy towary są dostarczane na terytorium Polski.

3.4. Interfejs internetowy sklepu zawiera wszystkie dostępne informacje o produktach. W przypadku fotografii zawsze bierze się pod uwagę, że fotografie mają charakter ilustracyjny, kolory są postrzegane indywidualnie. Kolorowy wyświetlacz różni się w zależności od używanego sprzętu komputerowego. Zróżnicowanie kolorów między wyświetlaniem na ekranie a rzeczywistym produktem jest więc nieuniknione. Z tego powodu kupujący jest zobowiązany dokładnie przestudiować opis produktu, a w przypadku niepewności skontaktować się ze sprzedawcą w celu określenia szczegółów produktu.

3.5. Aby zamówić towar, kupujący wypełni formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. W szczególności formularz zamówienia zawiera informacje o:

3.5.1 zamówiony towar (Kupujący wkłada zamówiony towar do elektronicznego koszyka zakupów interfejsu internetowego).

3.5.2 metoda płatności za zakup towarów, szczegóły sposobu dostawy zamówionego towaru.

3.5.3 informacje o kosztach dostawy towarów (zwane dalej jako „zamówieniem”.

3.5.4 Informacje fakturowe i dostawy do klienta, a mianowicie imię, nazwisko, pełen adres, numer telefonu i adres e-mail.

3.6. Przed wysłaniem zamówienia od sprzedawcy kupujący może sprawdzić i zmienić dane wprowadzone do zamówienia przez kupującego, nawet w odniesieniu do możliwości wykrycia i skorygowania błędów w wprowadzaniu danych do zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie, klikając przycisk „ZAMÓWIENIE”. Informacje podane w zamówieniu są uważane przez sprzedającego za prawidłowe. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy spowodowane nieprawidłowym wprowadzeniem informacji w zamówieniu. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia pocztą elektroniczną do Kupującego na adres e-mail Kupującego podany w interfejsie użytkownika lub w Zamówieniu (zwany dalej „adresem elektronicznym Kupującego”).

3.7. Sprzedający ma zawsze prawo, w zależności od rodzaju zamówienia (ilości towarów, ceny zakupu, szacunkowych kosztów wysyłki) zwrócić się do Kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (np. Pisemnie lub telefonicznie).

3.8. Stosunek umowny pomiędzy Sprzedającym a Kupującym powstaje w momencie wysłania przesyłki, o której jest informowany Kupujący pocztą elektroniczną na adres e-mail Kupującego.

3.9. Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie środków porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy kupna. Koszty poniesione przez kupującego przy korzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszt dostępu do Internetu, koszt rozmów telefonicznych) ponosi kupujący, a koszty te nie różnią się od stawki podstawowej.

3.10. Kupujący jest świadomy, że jest zobowiązany do podawania swoich danych osobowych poprawnie oraz niezwłocznie poinformować swojego sprzedawcę jeśli nastąpią zmiany w danych osobowych. Kupujący wysyła zamówienie, klikając przycisk „ZAMÓWIENIE". Informacje podane w zamówieniu są uważane przez sprzedającego za prawidłowe. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy spowodowane nieprawidłowym wprowadzeniem informacji w zamówieniu lub ich brakiem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia pocztą elektroniczną do Kupującego na adres e-mail Kupującego podany w interfejsie użytkownika lub w Zamówieniu (zwany dalej „adresem elektronicznym Kupującego") w którym kupujacy powinien skontrolować poprawność swoich danych. Możliwość zmiany danych fakturowych jest możliwy jedynie do 7 dni (kalendarzowych) od złożenia zamówinia po wczesniejszym skontaktowaniu sie z Sprzedającym, po tym okresie sprzedajacy ma prawo odmowić zmiany faktury i fakturowych danych.

3.11. Podatnik podatku od wartości dodanej posiadający siedzibę działalności w innym niż Polska państwie członkowskim UE w zakresie dokonywania wyłącznie dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu na terytorium tego innego państwa członkowskiego wystawia fakturę (w tym fakturę korygującą) w terminach i na zasadach obowiązujących wg przepisów państwa członkowskiego innego niż Polska. Dlatego sposób dokumentowania sprzedaży (np. wystawiania faktur) podlega prawodawstwu Czeskiemu - przepisy art. 106b-108 nw. ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania. Podstawa prawna: Art. 106a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.).

4. Warunki płatności i ceny towarów

4.1. Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki, które są zależne od wybranego przez klienta sposobu płatności i dostawy. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Aktualne ceny zostają potwierdzone przez Dostawcę w momencie potwierdzenia zamówienia.  

4.2.   Warunkiem realizacji zamówienia jest płatność w gotówce przy odbiorze towaru lub skorzystania z innej z metod płatności wymienionych poniżej. W przypadku gdy wymagana jest przedpłata, dostawca jest zobowiązany do wystawienia dokumentu  "Faktury zaliczkowej". Po dostarczeniu towaru wartość zaliczki zostanie odliczona od wartości faktury.

4.2.1. Sposoby płatności:

- płatność w gotówce za pobraniem

- możliwość dokonaniu przelewu na konto bankowe

- numer rachunku:  62 1050 1070 1000 0090 3147 6063 ING Bank

- bezgotówkowe za pośrednictwem systemu płatności bankowości internetowej - płatność online bezgotówkowa

- gotówką w punkcie sprzedaży sprzedawcy w Stará Kysibelská 695 / 73b, 360 20 Karlowe Wary lub w magazynie wysyłkowym w Stará Kysibelská 695 / 73b, 360 01 Karlowe Wary.

4.3 Po wysłaniu zamówienia Kupujący ma możliwość skorzystania z usługi ePlatba, która przekierowuje go do bankowości internetowej banku. Kupujący wysyła płatność za pośrednictwem bankowości internetowej. Sprzedawca wysyła towary natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia płatności. Przelewy pieniężne są dokonywane za pośrednictwem konta ComGate Payments, a.s. Wrażliwe dane wejściowe wprowadzane przez kupującego do systemu bankowości internetowej są chronione przez bankowe bramki płatnicze i nie wchodzą do środowisk osób trzecich. Procesory płatności widzą tylko informacje o transakcji, które bank poinformuje o transakcji.

4.4.   Umowa kupna - sprzedaży nie obejmuje instalacje ani montaż towaru .

4.5.   Wraz z umową kupna - sprzedaży Kupujący wraz z ceną zakupu jest również zobowiązany do zapłaty Sprzedawcy kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towarów w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, rozumie się również, że cena zakupu obejmuje koszty związane z dostawą towarów. Ceny oferowanych towarów i usług są wymienione w tym VAT.

4.6. Interfejs internetowy sklepu zawiera wszystkie dostępne informacje o produktach. W przypadku fotografii zawsze proszę brać pod uwagę, że fotografie mają charakter ilustracyjny, kolory są postrzegane indywidualnie. Kolorowy wyświetlacz różni się w zależności od używanego sprzętu komputerowego. Jest więc nieuniknione występowanie różnic kolorów produktów wyświetlanych na ekranie a rzeczywistym kolorem produktu . Z tego powodu kupujący jest zobowiązany dokładnie przestudiować opis produktu, a w przypadku niepewności skontaktować się ze sprzedawcą w celu określenia szczegółów produktu.

4.7. W przypadku płatności bezgotówkowej kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu towarów wraz z podaniem zmiennym symbolem płatności (nr zamówienia). W przypadku płatności bezgotówkowej zobowiązanie Kupującego do zapłaty ceny zakupu jest spełnione w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunku Sprzedawcy. Jeśli Kupujący nie wprowadzi zmiennego symbolu lub innego błędu Kupującego podczas płatności bezgotówkowej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przedłużenie czasu dostawy, zanim sytuacja zostanie rozwiązana. 

4.8. W przypadku płatności gotówką lub płatności przy odbiorze, cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w ciągu 7 dni kalendarzowych od zawarcia umowy zakupu. Jeśli płatność nie zostanie zrealizowana w ciągu 7 dni kalendarzowych, Sprzedawca może anulować zamówienie

4.9. Termin płatności w przypadku płatności faktury pro forma wynosi 7 dni od daty wystawienia, chyba że strony uzgodniły inaczej, podczas gdy Kupujący jest zobowiązany do zapłaty kwoty w taki sposób, że jest ona już zaksięgowana na rachunku Sprzedawcy w dniu płatności faktury, w przeciwnym razie Kupujący jest w zwłoce/opóźnieniu. Ważne jest, aby ubiegać się o płatność na fakturę proforma z wyprzedzeniem, a Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia tego wniosku z uzasadnieniem. Jeśli płatność nie zostanie wpłacona na konto Sprzedającego najpóźniej w terminie, ma prawo Sprzedawca do żądania zapłacenia kary w wysokości 5% ceny zakupu za każde opóźnienie 1 dnia roboczego.

4.10. Sprzedający ma prawo, w szczególności w przypadku, gdy Kupujący nie potwierdzi dodatkowo zamówienia (art. 3.6), do żądania zapłaty całej ceny zakupu przed wysłaniem towaru do Kupującego. Sekcja 2119 (1) Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania.

4.11. Wszelkie zniżki na cenę towarów dostarczonych przez Sprzedającego Kupującemu nie mogą być łączone. Zniżki są zawsze ograniczone czasowo. Nabywca jest informowany o rabacie z wiadomości handlowych wysyłanych na adres e-mail kupującego, na stronie sprzedawcy lub z materiałów promocyjnych.

4.12. Sprzedający ma prawo zażądać od Kupującego depozytu lub innej podobnej płatności. Kupujący jest zawsze informowany o tym fakcie przed zawarciem umowy kupna.

4.13. Jeśli jest to zwyczajowe w obrocie handlowym lub jest to przewidziane przez ogólnie obowiązujące przepisy prawa, Sprzedający wystawi dokument podatkowy - fakturę - Kupującemu w odniesieniu do płatności dokonanych na podstawie Umowy Zakupu. Sprzedawca jest płatnikiem podatku od wartości dodanej. Dokument podatkowy - faktura zostanie wystawiona przez sprzedającego kupującemu po zapłaceniu ceny towaru i zostanie wysłana w formie elektronicznej na adres elektroniczny kupującego. Dokument podatkowy - faktura w tym przypadku zastępuje kartę gwarancyjną.

5. Odstąpienia od umowy

5.1.   Anulowanie zamówienia przez kupującego - kupujący ma prawo do anulowania zamówienia w momencie przed wysłaniem zamówienia do kupującego, bez żadnych dodatkowych konsekwencji. Zamówienie można anulować telefonicznie albo wysyłając email na adres info@dilego.pl

5.2.Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 1837 Kodeksu cywilnego nie jest możliwe odstąpienie od umowy kupna dostawy towarów, które zostały zmodyfikowane zgodnie z życzeniem kupującego lub dla osoby z umowy dostawy towarów łatwo psujących się, jak również towary, które zostały nieodwołalnie zmieszane z innymi towarami w momencie dostawy, z umowy kupna dostawy towarów w zapieczętowanym opakowaniu, którą konsument wyjął z opakowania i nie może zostać zwrócony ze względów higienicznych i jeżeli naruszyli ich oryginalne opakowanie. Nie można również odstąpić od umowy kupna, jeśli towary zostały zakupione w celach biznesowych - tzn. Klient podał w zamówieniu numer identyfikacyjny regon lub numer VAT. 

5.3. Jeśli sprawa nie jest wymieniona w art. 6.2 lub w innym przypadku, w którym umowa zakupu nie może zostać wycofana, Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy zakupu zgodnie z § 1829 ust. 1 Kodeksu cywilnego, do czternastu (14) dni kalendarzowych od otrzymania towaru, natomiast jeżeli przedmiotem umowy zakupu jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części, okres ten rozpoczyna się od daty otrzymania ostatniej dostawy towarów. O odstąpieniu od umowy zakupu należy zawsze powiadomić sprzedawcę w terminie określonym w poprzednim zdaniu. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu kupujący może skorzystać z elektronicznego formularza roszczenia, który jest dostępny na stronie internetowej sprzedawcy lub tutaj. Bezpośredni link do formularza roszczenia jest również częścią wiadomości e-mail o realizacji zamówienia, którą kupujący otrzymuje w wiadomości e-mail.

5.4. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu zgodnie z art. 5 ust. 2 Warunków umowy umowa zakupu zostaje anulowana od początku. Towary muszą zostać zwrócone sprzedającemu w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy sprzedającemu. Jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, kupujący ponosi koszty zwrotu towaru sprzedającemu, nawet jeśli towary nie mogą zostać zwrócone z powodu ich zwykłej drogi pocztowej. Jeśli towary nie zostaną dostarczone Sprzedającemu w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia odstąpienia, odstąpienie od umowy zostanie uznana za nieważną.

5.5. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z art. 6.3 Sprzedawca jest również uprawniony do zwrotu świadczenia dostarczonego przez Kupującego w momencie zwrotu towarów przez Kupującego lub w inny sposób, jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę i nie poniesie dodatkowych kosztów dla Kupującego. Jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu wcześniej kupujący daje mu towary lub udowadnia, że ​​wysłał towar do sprzedawcy.

5.6. Sprzedający jest uprawniony do jednostronnego potrącenia związane z uszkodzeniem produktu które powstały przez kupującego z roszczenia Kupującego o zwrot ceny zakupu.

5.7. Kupujący ma świadomość, że w przypadku zwrócenia zamówienia, towar będzie uszkodzony, zużyty lub częściowo zużyty, dostawcy przysługuje prawo do roszczenia się o zwrócenie kosztów przez kupującego za spowodowane szkody . Dostawca jest uprawniony do otrzymania zwrotu kwoty zakupu  oraz do zwrotu poniesionych kosztów związanych ze zwrotem towaru.

5.8. W przypadku odstąpienia od zakupu nie mają Państwo prawa do zwrotu kosztów wysyłki, które poniosą Państwo w celu odesłania produktów.

5.9. Prawo od odstąpienia od umowy zawarte jest w prawach konsumenta. W przypadku zakupu towaru za pośrednictwem przedsiębiorstwa prawo do anulowania zamówienia nie istnieje. W takim przypadku sprzedaż nie jest regulowana przy pomocy Kodeksem Cywilnym, ale Kodeksem Handlowym.

5.10. Anulowanie zamówienia ze strony dostawcy - dostawca ma prawo do anulowania zamówienia lub anulowania częściowo zamówienia w przypadku gdy: towar nie jest już produkowany, już nie dostarcza towaru lub znacznie się zmieniła cena towaru dostawcy, jak również w przypadku błędu w cenie (tj. ceny różnią się od innych cen tego typu produktów). Za błąd w cenie towaru uważa się, na przykład nieświadome wpisanie trzech liczb na miejscu czterech a inne oczywiste pomyłki w pisowni. W takiej sytuacji sprzedawca kontaktuje się bezpośrednio z kupującym w celu dalszego uzgodnienia toku postępowania. W sytuacji gdy, kupujący już zapłacił część lub całą kwotę zakupu , dostawca tę kwotę ponownie zwróci na konto bankowe kupującego lub pośle na adres kupującego w jak najkrótszym terminie, do 10 dni roboczych, najpóźniej do 14 dni od daty anulowania zamówienia ze strony sprzedawcy.

5.11. Do czasu przejęcia towaru przez Kupującego, Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy Zakupu w dowolnym momencie. W takim przypadku Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę zakupu bez zbędnej zwłoki, przelewem na konto wskazane przez Kupującego.

5.12. Jeśli "prezent" zostanie przekazany kupującemu wraz z zakupionym towarem, umowa darowizny między sprzedającym a kupującym zostaje zawarta z warunkiem wypowiedzenia, że ​​jeśli kupujący odstąpi od umowy, umowa darowizny na taki prezent zostanie utracona, a kupujący jest zobowiązany do zwrotu "prezentu" wraz z zakupionym towarem sprzedawcy. 

6. Koszt i czas dostawy 

6.1. Dostawy będą przedmiotem wykonania, w zależności od dostępności produktów oraz możliwości dostarczenia zamówienia przez dostawców jak w najkrótszym czasie, zazwyczaj 2-5 dni robocze. W rzadkich przypadkach, czas realizacji może się wydłużyć. Punkt odbioru przesyłki jest ustalany przez kupującego. Za zrealizowanie zamówienia uznaje się dostarczenie przesyłki na podany adres w zamówieniu  przez kupującego.  Transport na adres wskazany przez kupującego zapewnia dostawca. Przesyłka towaru zawiera dokument potwierdzający odbiór zamówienia, instrukcje użytkowania produktów języku polskim, kartę gwarancji (jeżeli producent dołączył do produktu). Jeżeli dostawca nie dołączył karty gwarancyjnej produktu, funkcję tę pełni faktura. 

6.2. W przypadku, gdy sposób transportu jest negocjowany na podstawie specjalnego żądania kupującego, kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym środkiem transportu.

6.3. Jeśli Sprzedający jest zobowiązany na podstawie Umowy zakupu do dostarczenia towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego w zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do przyjęcia towaru w momencie dostawy.

6.4. W przypadku, gdy towary muszą być dostarczone wielokrotnie lub w inny sposób niż określony w zamówieniu z przyczyn po stronie kupującego, kupujący jest zobowiązany do zapłaty kosztów związanych z, odpowiednio, ponownym dostarczeniem towarów. koszty związane z innymi środkami dostawy. Sprzedawca ma prawo zmienić przewoźnika w zamówieniu, na podstawie zgody kupującego.

6.5. Dostarczając towary za pośrednictwem firmy kurierskiej, sprawdź integralność opakowania i towarów natychmiast po ich otrzymaniu. W przypadku znacznego uszkodzenia opakowania zalecamy, aby nie przyjmować przesyłki i niezwłocznie poinformować nas o tym pod numerem 881 713 281 lub e-mailem info@kokiskashop.pl. Jeśli opakowanie jest uszkodzone tylko w niewielkim stopniu i uważasz, że towar może być w porządku, musiszą Państwo natychmiast spisać raport o uszkodzeniu z kurierem i dokonać zapisu uszkodzenia opakowania! W przypadku nieuszkodzonego opakowania, ale po znalezieniu wady, która wydaje się być spowodowana podczas transportu, konieczne jest również niezwłoczne spisanie protokołu szkody z kurierem i spisanie zakresu uszkodzenia towaru. Następnie, w ciągu do 2 dni roboczych od otrzymania towaru, prosimy przesłać nam ten formularz uszkodzeń,oraz zdjęcia wszystkich użytych materiałów opakowaniowych, zdjęcia uszkodzeń, a także etykietę wysyłkową (z Państwa adresem) która jest na przesyłce, prosimy o wysłanie na adres reklamacje@dilego.pl. W niektórych przypadkach musimy wnieść skargę u przewoźnika. Aby to zrobić, muszą Państwo wysłać zdjęcia i raport szkody napisany z kurierem. W przypadku późniejszego zgłoszenia reklamacji najprawdopodobniej nie zostanie reklamacja ta uznana. Prosimy zachować materiał opakowaniowy do rozpatrzenia reklamacji.

6.6. Podpisując dokument dostarczenia przesyłki przez kupującego wyraża on zgodę na przyjęcie przesyłki, tym samym  potwierdza, że towar nie jest uszkodzony mechanicznie. Zalecamy przed podpisem dokumentu dobrze skontrolować opakowanie. 

6.7. Transport przesyłki zapewnia dostawca na adres podany w zamówieniu  na terenie Polski. Koszty transportu zamówienia jest zależny od wybranego środka transportu. Sposób doręczenia przesyłki kupujący określa podczas tworzenia zamówienia. Sposób oraz warunki transportu zamówienia znajdują się na stronie internetowej www.dilego.pl w zakładce "Dostawa"

6.8. Inne prawa i obowiązki stron w transporcie towarów mogą zostać zmienione przez specjalne warunki dostawy Sprzedającego, jeżeli zostały wydane przez Sprzedającego. Warunki dostawy są częścią warunków handlowych.

6.9. Informujemy naszych klientów, że przewoźnik NIE jest naszym pracownikiem i nie możemy w żaden sposób wpływać na jego działania. Dotyczy to w szczególności umowy z godziną doręczenia przesyłki lub wcześniejszego kontaktu telefonicznego (chociaż zawsze będziemy dołączać nr telefonu do notatek przewoźnika). Jeśli nie jesteś zadowolony z zachowania kierowcy, czasu dostawy zawsze możesz skontaktować się z centrum informacyjnym DPD lub RABEN I złożyc reklamację lub skargę. 

7. Odpowiedzialność za wady, gwarancja, problemy z umową.

7.1. Prawa i obowiązki umawiających się stron dotyczące praw wadliwego działania regulują odpowiednie ogólnie obowiązujące przepisy (w szczególności postanowienia sekcji 1914 do 1925, sekcje 2099 do 2117 i sekcje 2161 do 2174 kodeksu cywilnego). 

7.2. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego, że towar nie ma wad po otrzymaniu. W szczególności sprzedający odpowiada wobec kupującego, że w momencie, gdy kupujący przejął towary 

- towary mają właściwości uzgodnione przez strony, a jeśli brakuje umowy, mają cechy, które sprzedawca lub producent opisał lub których nabywca oczekiwał w odniesieniu do charakteru towarów i reklam, które wykonują,

- towary nadają się do celu określonego przez Sprzedawcę w celu ich wykorzystania lub dla których tego rodzaju towary są zwykle używane,

- towary odpowiadają jakości lub projektowi uzgodnionej próbki lub szablonu, jeżeli jakość lub projekt zostały określone zgodnie z uzgodnioną próbką lub szablonem,

- towary mają odpowiednią ilość, miarę lub wagę,

- towary spełniają wymogi prawne.

7.3. Postanowienia zawarte w Artykule 7.2 Warunków nie mają zastosowania do towarów sprzedawanych po niższej cenie za wadę, w przypadku której uzgodniono niższą cenę, za zużycie spowodowane normalnym użytkowaniem, za towary używane w przypadku wad odpowiadających poziomowi użytkowania lub zużycia, które miały towary przejęcie przez kupującego lub jeśli wynika to z charakteru towarów.

7.4. Prawa z tytułu wadliwego wykonania przysługują Kupującemu do złożenia na adres Sprzedawcy, jeżeli możliwa jest akceptacja reklamacji w odniesieniu do asortymentu sprzedawanych towarów przez Sprzedającego, złożenie reklamacji również jest możliwe także w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności Sprzedającego. Za dzień zgłoszenia reklamacji uważa się dzień, w którym Sprzedawca dowiedział się o roszczeniu.

7.5. Dostawca jest odpowiedzialny na zapewnieniu kupującego , że sprzedany produkt  jest zgodny z umową i nie posiada wad . Umowa kupna - sprzedaży oznacza, że sprzedany produkt jest dobrej jakości a właściwości użytkowe zapisane są w umowie  przez dostawcę, producenta lub jego przedstawiciela, lub na podstawie ich reklamy, czy jakość i właściwości użytkowe produktu tego typu, spełniają  wymogi przepisów, czy jest w odpowiedniej ilości, rozmiarze, wagi a odpowiada celom, którym sprzedający stwierdza w jakich okolicznościach używa się dany produkt. 

7.6. Dostawca rozpatruje zgłoszenie o reklamacji w jak najkrótszym czasie , w sprawach skomplikowanych w terminie 14 dni roboczych. Okres realizacji reklamacji obejmuje czas w zależnego od rodzaju usługi, która wymaga fachowej oceny wad. Reklamacja, w tym usunięcie wad, zostaną wykonane  bez zbędnej zwłoki, w terminie trzydziestu (30) dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku, jeżeli dostawca  bez konsultacji z kupującym nie postanowi inaczej.

7.7. Za wady wyniku szybkiego niszczenia lub zużycia produktu, dostawca nie odpowiada. Dostawca odpowiada za wady, które powstały sprzecznie z umową, odkryte w okresie gwarancji.

7.8. Klientom , którzy zakupili  towary na potrzeby działalności gospodarczej lub do sklepu z danym produktem, okres gwarancji nie jest określony poprzez Kodeks Cywilny. W tym przypadku okres gwarancji określa konkretny dostawca towaru do Polski. Okres gwarancji podany na naszej stronie są przeznaczone jedynie dla konsumenta, a nie dla przedsiębiorców, którzy kupują towary w ramach swojej działalności gospodarczej (zakup na działalność gospodarczą).

7.9. Zaleca się, przed pierwszym użyciem towaru, zapoznanie się z warunkami gwarancji przez kupującego, w tym instrukcji obsługi w języku polskim a następnie zastosować podane informacje. W przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia towaru w skutek nie dostosowania się do zaleceń producenta, uszkodzenie powstałe nie będzie naprawiane w ramach gwarancji. Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie sprzedaży.

7.10. Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady mogą być regulowane przez procedurę reklamacyjną sprzedawcy. Procedura składania skarg jest częścią Dodatku dotyczącego warunków handlowych.

8. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON

8.1. Kupujący nabywa własność towarów poprzez fizyczną odebranie towaru.

8.2. W odniesieniu do Kupującego, Sprzedający nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu § 1826 (1) (a). e) Kodeksu cywilnego.

8.3. Kupujący ma prawo skontaktować się z działem reklamacji za pośrednictwem adresu e-mail: reklamacja@dilego.pl

8.4.Zgodnie z § 1820 ust. 1 lit. j) kodeksu cywilnego, w przypadku pozasądowego rozstrzygania skarg konsumenckich, kupujący może skontaktować się z organem kontrolnym, Czeskim Urzędem Inspekcji Handlowej (www.coi.cz). Czeski Urząd Inspekcji Handlowej rozpatruje pozasądowe skargi konsumentów w sposób i na warunkach określonych w odpowiednich przepisach prawnych. W przypadku międzynarodowego pozasądowego rozstrzygania sporów kupujący może skontaktować się z REZOLUCJĄ SPORÓW ONLINE (ODR) pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr. Więcej informacji na https://www.coi.cz/pro-podnikatele/informace-pro-prodejce-zbozi-a-sluzeb/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

8.5. Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska z siedzibą w Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym rozporządzenia (UE) nr 524/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 Maj 2013 r. W sprawie rozstrzygania sporów konsumenckich on-line oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę 2009/22 / WE (rozporządzenie w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich).

8.6. Sprzedający jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie wyciągu z rejestru handlowego. Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych, firma jest zarejestrowana w Urzędzie pod numerem rejestracyjnym 00055306. Czeski Urząd Inspekcji Handlowej wykonuje między innymi nadzór nad przestrzeganiem ustawy nr 634/1992 Dz. U. o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami późniejsze przepisy.

8.7. Kupujący przejmuje ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 (2) Kodeksu cywilnego.

9. Ochrona danych osobowych

9.1. Swój obowiązek poinformowania kupującego w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia (WE) nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylające dyrektywę 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych) (dalej jako "Rozporzadzenie GDPR") dotyczące przetwarzania danych osobowych kupującego w celu realizacji umowy kupna, w celu negocjacji tej umowy i wypełnienia obowiązków publicznych sprzedająwcy realizuje sprzedawca za pośrednictwem specjalnego dokumentu.

9.1.    Ochrona danych osobowych kupującego, który jest osobą fizyczną są chronione ustawą nr 101//2000 Sb., o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami.

9.2.    Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie  swoich danych osobowych: imię, adres, adres e-mail, numer telefonu. W przypadku zakupu jako osoba prawna dodatkowo udostępnia numer indentyfikacyjny jednostki prawnej, numer identyfikacji podatkowej (zwanych dalej łącznie wszystkiego jako "dane osobowe"). 

9.3.   Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez dostawcę w celu realizacji praw i obowiązków umowy kupna - sprzedaży do celów prowadzenia konta użytkownika oraz w celu wysyłania informacji handlowych i informowania kupującego.  

9.4.    Kupujący jest świadomy, że zobowiązany jest do udzielania swoich danych osobowych (przy rejestracji konta użytkownika przy zamawianiu ze strony internetowej) poprawnie oraz niezwłocznie poinformować swojego dostawcę jeśli nastąpią zmiany w danych osobowych.

9.5.    Informacje o zamówieniach (są one niezbędne do zapewnienia dostaw towarów, obsługi oraz reklamacji, itp.) są przechowywane w bezpiecznej bazie danych i nie są ujawniane osobom trzecim. Dane osobowe przetwarzane są na czas nieokreślony. Dane osobowe będą przetwarzane elektronicznie automatyczny sposób lub w formie drukowanej.

9.6 Punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 . z Maja 2013 r. W sprawie rozstrzygania internetowych sporów konsumenckich i zmieniającego sie rozporządzenie (WE) 2006/2004 i dyrektywa 2009/22 / WE (rozporządzenie w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich) jest Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska, z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz

9.7.    Kupujący potwierdza, że podane dane osobowe są prawdziwe oraz, że został poinformowany, o dobrowolnym podaniu danych osobowych

9.8.   Jeśli kupujący prosi o informacje na temat przetwarzania danych osobowych, dostawca jest zobowiązany do dostarczenia informacji.

9.9.   Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących towarów, usług lub  przedsiębiorstwa na elektroniczny adres kupującego i zgadza się na  otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

9.10.    Zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych lub na utrzymywanie kontaktu, klient może w każdej chwili wycofać wysyłając wiadomość e-mail na info@dilego.pl lub powiadomić dostawcę telefonicznie.

9.11 Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych z towarami, usługami lub działalnoscią sprzedającego na adres elektroniczny kupującego, a także zgadza się na przesyłanie zawiadomień o sprzedaży na adres elektroniczny kupującego. Swój obowiązek poinformowania kupującego w rozumieniu art. 13 rozporządzenia GDPR dotyczącego przetwarzania danych osobowych kupującego w celu wysyłania informacji handlowych jest spełniane przez sprzedawcę za pośrednictwem specjalnego dokumentu.

10. Wysyłanie wiadomości handlowych i przechowywanie plików Cookies

10.1.Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie informacji związanych z towarami, usługami lub działalnością Sprzedającego na adres e-mail Kupującego, a ponadto wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedającego na adres e-mail Kupującego. Sprzedawca przekazuje swój obowiązek informacyjny Kupującemu w rozumieniu Artykułu 13 Rozporządzenia GDPR dotyczącego przetwarzania danych osobowych Kupującego w celu wysyłania komunikatów handlowych za pomocą oddzielnego dokumentu.

10.2. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie tak zwanych plików cookie na swoim komputerze. W przypadku, gdy zakup na stronie internetowej może zostać zrealizowany i zobowiązania sprzedającego wynikające z umowy zakupu, bez tzw. Plików cookie przechowywanych na komputerze kupującego, kupujący może wycofać zgodę na podstawie poprzedniego zdania w dowolnym momencie.

11. Dostawa

11.1. Transport przesyłki zapewnia dostawca na adres podany w zamówieniu  na terenie Polski.

11.2. Informujemy naszych klientów, że przewoźnik NIE jest naszym pracownikiem i nie możemy w żaden sposób wpływać na jego działania. Dotyczy to w szczególności umowy z godziną doręczenia przesyłki lub wcześniejszego kontaktu telefonicznego (chociaż zawsze będziemy dołączać nr telefonu do notatek przewoźnika). Jeśli nie jesteś zadowolony z zachowania kierowcy, czasu dostawy zawsze możesz skontaktować się z centrum informacyjnym DPD lub RABEN I złożyc reklamację lub skargę.

11.3. Po dostarczeniu zamówienia przez przewoźnika, zaleca się dokładnie sprawdzić  towar niezwłocznie po jego otrzymaniu. Jeżeli opakowanie jest uszkodzone lub znajdują się na nim ślady, które mogą wskazywać na  uszkodzenie towaru, zalecamy, nie przyjmować zamówienia albo sporządzić sprawozdanie o uszkodzeniu przesyłki podczas usługi transportu z osobą, która nam dostarczyła produkt. 

11.4. Dostawy będą przedmiotem wykonania, w zależności od dostępności produktów oraz możliwości dostarczenia zamówienia przez dostawców jak w najkrótszym czasie, zazwyczaj 2-5 dni robocze. W rzadkich przypadkach, czas realizacji może się wydłużyć. Punkt odbioru przesyłki jest ustalany przez kupującego. Za zrealizowanie zamówienia uznaje się dostarczenie przesyłki na podany adres w zamówieniu  przez kupującego.  Transport na adres wskazany przez kupującego zapewnia dostawca. Przesyłka towaru zawiera dokument potwierdzający odbiór zamówienia, instrukcje użytkowania produktów języku polskim (lub innym), kartę gwarancji (jeżeli producent dołączył do produktu). Jeżeli dostawca nie dołączył karty gwarancyjnej produktu, funkcję tę pełni faktura.

12. Końcowe postanowienia

12.1. Jeżeli stosunek oparty na umowie sprzedaży zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony zgadzają się, że umowa podlega prawu czeskiemu. Wybierając prawo zgodnie z poprzednim zdaniem, nabywca będący Konsumentem nie jest pozbawiony ochrony, jaką zapewnia mu przepis prawny, od którego nie można się uchylić, i który w przypadku braku wyboru prawa, mógł by zastosować według 6 akapitu 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 593/2008 z dnia 17. z Czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I).

12.2. Jeśli którekolwiek z postanowień Warunków jest nieważne lub nieskuteczne, lub stanie się nieważnym postanowieniem, postanowienie, którego znaczenie dla nieważnego postanowienia jest możliwie najbliższe. Nieważność lub nieskuteczność jednego przepisu nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. Zmiany i uzupełnienia do Umowy Zakupu lub Warunków wymagają formy pisemnej.

12.3. Umowa Zakupu, w tym Warunki, jest archiwizowana przez Sprzedającego w formie elektronicznej i jest dostępna.

12.4. Strona internetowa Sprzedającego (zdjęcia, teksty produktów i projekt) jest własnością Sprzedającego. Nieautoryzowane ujawnienie, tj. Publikacja przez osobę, która nie jest autorem utworu lub nie ma odpowiedniej licencji (pozwolenia) na opublikowanie, będzie uważane za naruszenie praw autorskich i będzie rozpatrywane przez Dział Prawny Spółki. Nie rozróżnia się, czy dzieło zostało opublikowane w celach komercyjnych czy niekomercyjnych.

12.5. Procedura reklamacyjna, instrukcje dotyczące odstąpienia od umowy kupna, warunki dostawy stanowią załącznik do Regulaminu.

12.6. Dane kontaktowe sprzedawcy: Genox s.r.o. siedziba główna, Stráň 3, 360 01 Sadov, adres e-mail info@dilego.pl, telefon +48 881 713 281 . Adres magazynu wysyłkowego: Stará Kysibelská 695 / 73b, 360 01 Karlowe Wary. Adres punktu wydawania: Stará Kysibelská 695 / 73b, 360 20 Karlowe Wary.