Dilego.pl

Regulamin Sklepu

Podstawowe informacje
Właściciel sklepu i dostawca towaru
GENOX s. r. o.
Reprezentowany przez prezesa Jakuba Kokšteina
Siedziba biura: Stráň 3, 360 01 Sadov, Czechy
NIP: CZ04412729
REGON: 04412729
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Pilznie, wydział C nr 31671
dane bankowe: 62 1050 1070 1000 0090 3147 6063 ING Bank
email: info@dilego.pl

1.Informacje ogólne

 • 1.1 Niniejsze Warunki handlowe (zwane dalej „Warunkami biznesowymi”) firmy Kokiska sro z siedzibą w Stráň 3, 360 01 Sadov, numer identyfikacyjny: 02509016, zarejestrowane w rejestrze handlowym Sądu Okręgowego w Pilźnie, sekcja C, wstawka 29359 (zwana dalej zgodnie z postanowieniami § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz. U. Kodeks cywilny (zwany dalej „Kodeksem cywilnym”) określa wzajemne prawa i obowiązki stron umowy wynikające z umowy kupna lub na jej podstawie zawartej pomiędzy Sprzedającym a inną osobą fizyczną (zwaną dalej „Kupującym”) za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedającego. Sklep internetowy jest obsługiwany przez sprzedawcę na stronie internetowej pod adresem www.dilego.pl (zwanej dalej „stroną internetową”) za pośrednictwem interfejsu strony internetowej (zwanego dalej „interfejsem internetowym”).
 • 1.2 Warunki mają również zastosowanie w przypadkach, gdy osoba zamierzająca nabyć towary od Sprzedawcy jest osobą prawną lub osobą działającą w trakcie zamawiania towarów w trakcie swojej działalności lub w ramach wykonywania swojego zawodu. Wyjątki, gdy warunki biznesowe nie mają zastosowania do tych przypadków, są wymienione w poszczególnych częściach.
 • 1.3 Postanowienia odbiegające od Warunków mogą być uzgodnione w umowie zakupu. Różne ustalenia w Umowie zakupu mają pierwszeństwo przed warunkami i postanowieniami Warunków.
 • 1.4 Warunki są integralną częścią umowy zakupu. Umowa zakupu i warunki są napisane w języku polskim. Umowa kupna może zostać zawarta w języku polskim.
 • 1.5 Warunki mogą zostać zmienione lub uzupełnione przez Sprzedawcę. Niniejsze postanowienie nie ma wpływu na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Warunków.
 • 1.6 Zawierając umowę kupna - sprzedaży Kupujący potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem sklepu i wyraża jego akceptację. Przed dokonaniem zamówienia, kupujący jest odpowiednio poinformowany o treści Regulaminu oraz ma możliwość zapoznania się z jego warunkami. Zawarte umowy kupna - sprzedaży są archiwizowane przez Dostawcę w celu ich realizacji, Dostawca zobowiązuje się do nieudostępniania ich osobom trzecim. Poszczególne etapy prowadzące do zawarcia umowy wynikają z procesu zamówienia w sklepie internetowym Dilego.pl. Kupujący przed wysłaniem zamówienia ma prawo do jego kontroli i wprowadzenia ewentualnych poprawek. Regulamin sklepu jest dostępy na stronie internetowej www.dilego.pl, a kupujący ma prawo do jego archiwizowania i kopiowania.

2. Zawarcie umowy kupna – sprzedaży

 • 2.1 Po wysłaniu zamówienia kupujący nie ma dostępu do zamówienia, wszystkie zmiany muszą być skonsultowane ze sprzedawcą.
 • 2.2 Sprzedający potwierdzi Kupującemu drogą elektroniczną przypisanie zamówienia w systemie, oraz niezwłocznie prześle potwierdzenie po wysłaniu zamówienia przez Kupującego. To potwierdzenie zawiera elektroniczną wersję warunków obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
 • 2.3 Po wysłaniu zamówienia, Dostawca niezwłocznie powiadomi Kupującego o przyjęciu zamówienia pośrednictwem emaila wysłanego na adres wskazany przez Kupującego. Dostawca ma prawo, w zależności od charakteru zamówienia (ilości towaru, ceny zakupu, szacowany koszt transportu) żądać od Kupującego dodatkowego potwierdzenia zamówienia (np. pisemnego lub telefonicznego).
 • 2.4 Kupujący jest następnie informowany o dalszych krokach dotyczących jego zamówienia na adres e-mail Kupującego określony w Zamówieniu. Ten adres e-mail jest uważany za prawidłowy i ważny przez sprzedającego i nie gwarantuje niedostarczenia wiadomości e-mail z powodu zaniedbania ze strony kupującego, który wprowadził niewłaściwy adres.
 • 2.5 Po wysłaniu przesyłki kupujący otrzymuje informację o zakończeniu zamówienia, która zawiera instrukcje dotyczące warunków dostawy, instrukcje dotyczące zamówionych produktów, bezpośredni link do formularza reklamacji, dane kontaktowe sprzedawcy i podsumowanie zamówienia + faktury, która służy również jako karta gwarancyjna.
 • 2.6 Zmiany lub anulowanie przed wysłaniem zamówienia można zgłaszać codziennie od poniedziałku do niedzieli na e-mail info@dilego.pl.
 • 2.7 Stosunek umowny pomiędzy Sprzedającym a Kupującym powstaje w momencie wysłania przesyłki, o ktorej jest informowany Kupującego pocztą elektroniczną na adres e-mail Kupującego.
 • 2.8 „Strony uzgadniają, że faktury korygujące wystawione przez sprzedawcę każdorazowo rodzą po stronie nabywcy obowiązek pomniejszenia podatku naliczonego w miesiącu wystawienia faktury korygującej, jeżeli nabywca nie zgłosi zastrzeżeń do faktury korygującej do 24 godzin po wysłaniu przez sprzedawcę korekty na podany w zamówieniu adres e-mail nabywcy".

3. Zakończenie umowy zakupowej - kupna – sprzedaży

 • 3.1 Wszelka prezentacja towarów umieszczonych w interfejsie internetowym sklepu ma charakter informacyjny, a sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna dotyczącej tych towarów. Sekcja 1732 (2) Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania.
 • 3.2 Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów. Ceny towarów i usług obejmują podatek VAT i wszystkie związane z tym opłaty. Ceny towarów obowiązują tak długo, jak długo są wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu. Wyjątkiem jest wyraźnie niska cena spowodowana możliwym błędem systemowym, którego Sprzedający nie mógł już zapobiec, w którym to przypadku Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie. Niniejsze postanowienie nie ogranicza możliwości sprzedawcy zawarcia umowy kupna na indywidualnie uzgodnionych warunkach. Oferty sprzedaży umieszczone na stronie internetowej sklepu nie są wiążące, a sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna - sprzedaży dotyczącej niniejszych produktów.
 • 3.3 Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje o kosztach pakowania i dostawy towarów. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów wymienionych w interfejsie internetowym sklepu mają zastosowanie tylko w przypadkach, gdy towary są dostarczane na terytorium Polski.
 • 3.4 Interfejs internetowy sklepu zawiera wszystkie dostępne informacje o produktach. W przypadku fotografii zawsze bierze się pod uwagę, że fotografie mają charakter ilustracyjny, kolory są postrzegane indywidualnie. Kolorowy wyświetlacz różni się w zależności od używanego sprzętu komputerowego. Zróżnicowanie kolorów między wyświetlaniem na ekranie a rzeczywistym produktem jest więc nieuniknione. Z tego powodu kupujący jest zobowiązany dokładnie przestudiować opis produktu, a w przypadku niepewności skontaktować się ze sprzedawcą w celu określenia szczegółów produktu.
 • 3.5 Aby zamówić towar, kupujący wypełni formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. W szczególności formularz zamówienia zawiera informacje o:
  • 3.5.1 zamówiony towar (Kupujący wkłada zamówiony towar do elektronicznego koszyka zakupów interfejsu internetowego).
  • 3.5.2 metoda płatności za zakup towarów, szczegóły sposobu dostawy zamówionego towaru.
  • 3.5.3 informacje o kosztach dostawy towarów (zwane dalej jako „zamówieniem”.
  • 3.5.4 Informacje fakturowe i dostawy do klienta, a mianowicie imię, nazwisko, pełen adres, numer telefonu i adres e-mail.
 • 3.6 Przed wysłaniem zamówienia od sprzedawcy kupujący może sprawdzić i zmienić dane wprowadzone do zamówienia przez kupującego, nawet w odniesieniu do możliwości wykrycia i skorygowania błędów w wprowadzaniu danych do zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie, klikając przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Informacje podane w zamówieniu są uważane przez sprzedającego za prawidłowe. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy spowodowane nieprawidłowym wprowadzeniem informacji w zamówieniu. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia pocztą elektroniczną do Kupującego na adres e-mail Kupującego podany w interfejsie użytkownika lub w Zamówieniu (zwany dalej „adresem elektronicznym Kupującego”).
 • 3.7 Sprzedający ma zawsze prawo, w zależności od rodzaju zamówienia (ilości towarów, ceny zakupu, szacunkowych kosztów wysyłki) zwrócić się do Kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (np. Pisemnie lub telefonicznie).
 • 3.8 Stosunek umowny pomiędzy Sprzedającym a Kupującym powstaje w momencie wysłania przesyłki, o której jest informowany Kupujący pocztą elektroniczną na adres e-mail Kupującego.
 • 3.9 Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie środków porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy kupna. Koszty poniesione przez kupującego przy korzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszt dostępu do Internetu, koszt rozmów telefonicznych) ponosi kupujący, a koszty te nie różnią się od stawki podstawowej.
 • 3.10 Kupujący jest świadomy, że jest zobowiązany do podawania swoich danych osobowych poprawnie oraz niezwłocznie poinformować swojego sprzedawcę jeśli nastąpią zmiany w danych osobowych. Kupujący wysyła zamówienie wiążące kupującego ze sprzedającym, klikając przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Informacje podane w zamówieniu są uważane przez sprzedającego za prawidłowe. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy spowodowane nieprawidłowym wprowadzeniem informacji w zamówieniu lub ich brakiem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia pocztą elektroniczną do Kupującego na adres e-mail Kupującego podany w interfejsie użytkownika lub w Zamówieniu (zwany dalej „adresem elektronicznym Kupującego”) w którym kupujacy powinien skontrolować poprawność swoich danych. Możliwość zmiany danych fakturowych jest możliwy jedynie do 7 dni (kalendarzowych) od złożenia zamówinia po wczesniejszym skontaktowaniu sie z Sprzedającym, po tym okresie sprzedajacy ma prawo odmowić zmiany faktury i fakturowych danych.
 • 3.11 Podatnik podatku od wartości dodanej posiadający siedzibę działalności w innym niż Polska państwie członkowskim UE w zakresie dokonywania wyłącznie dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu na terytorium tego innego państwa członkowskiego wystawia fakturę (w tym fakturę korygującą) w terminach i na zasadach obowiązujących wg przepisów państwa członkowskiego innego niż Polska. Dlatego sposób dokumentowania sprzedaży (np. wystawiania faktur) podlega prawodawstwu Czeskiemu - przepisy art. 106b-108 nw. ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania. Podstawa prawna: Art. 106a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.).

4. Warunki płatności i ceny towarów

 • 4.1 Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki, które są zależne od wybranego przez klienta sposobu płatności i dostawy. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Aktualne ceny zostają potwierdzone przez Dostawcę w momencie potwierdzenia zamówienia.
 • 4.2 Warunkiem realizacji zamówienia jest płatność w gotówce przy odbiorze towaru lub skorzystania z innej z metod płatności wymienionych poniżej. W przypadku gdy wymagana jest przedpłata, dostawca jest zobowiązany do wystawienia dokumentu „Faktury zaliczkowej”. Po dostarczeniu towaru wartość zaliczki zostanie odliczona od wartości faktury.
 • 4.3 Sprzedawca jest uprawniony w przypadku zamówienia zawierającego wyższą liczbę produktów niż zwykle w przypadku zwykłej potrzeby krajowej, aby ustalić indywidualną cenę wysyłki, dostosować warunki dostawy lub. czas dostawy. W niektórych przypadkach sprzedawca jest uprawniony do żądania zapłaty pełnej kwoty przed wiążącą rezerwacją towaru.
 • 4.4 Sposoby płatności:
  • płatność w gotówce za pobraniem;
  • możliwość dokonaniu przelewu na konto bankowe;
  • numer rachunku: 62 1050 1070 1000 0090 3147 6063 ING Bank;
  • bezgotówkowe za pośrednictwem systemu płatności bankowości internetowej - płatność online bezgotówkowa;
  • gotówką w punkcie sprzedaży sprzedawcy w Autoskla CARSiN KV, Hlavní 30/20, 362 63 Dalovice lub w magazynie wysyłkowym w Průmyslová zóna II Ostrov - Panattoni North Park - Wydawanie zamówień ponadgabarytowych, Dolní Žďár 104, 363 01 Ostrov.
 • 4.5 Po wysłaniu zamówienia Kupujący ma możliwość skorzystania z usługi ePlatba, która przekierowuje go do bankowości internetowej banku. Kupujący wysyła płatność za pośrednictwem bankowości internetowej. Sprzedawca wysyła towary natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia płatności. Przelewy pieniężne są dokonywane za pośrednictwem konta ComGate Payments, a.s. Wrażliwe dane wejściowe wprowadzane przez kupującego do systemu bankowości internetowej są chronione przez bankowe bramki płatnicze i nie wchodzą do środowisk osób trzecich. Procesory płatności widzą tylko informacje o transakcji, które bank poinformuje o transakcji.
 • 4.6 Umowa kupna - sprzedaży nie obejmuje instalacje ani montaż towaru.
 • 4.7 Wraz z umową kupna - sprzedaży Kupujący wraz z ceną zakupu jest również zobowiązany do zapłaty Sprzedawcy kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towarów w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, rozumie się również, że cena zakupu obejmuje koszty związane z dostawą towarów. Ceny oferowanych towarów i usług są wymienione w tym VAT.
 • 4.8 Interfejs internetowy sklepu zawiera wszystkie dostępne informacje o produktach. W przypadku fotografii zawsze proszę brać pod uwagę, że fotografie mają charakter ilustracyjny, kolory są postrzegane indywidualnie. Kolorowy wyświetlacz różni się w zależności od używanego sprzętu komputerowego. Jest więc nieuniknione występowanie różnic kolorów produktów wyświetlanych na ekranie a rzeczywistym kolorem produktu. Z tego powodu kupujący jest zobowiązany dokładnie przestudiować opis produktu, a w przypadku niepewności skontaktować się ze sprzedawcą w celu określenia szczegółów produktu.
 • 4.9 W przypadku płatności bezgotówkowej kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu towarów wraz z podaniem zmiennym symbolem płatności (nr zamówienia). W przypadku płatności bezgotówkowej zobowiązanie Kupującego do zapłaty ceny zakupu jest spełnione w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunku Sprzedawcy. Jeśli Kupujący nie wprowadzi zmiennego symbolu lub innego błędu Kupującego podczas płatności bezgotówkowej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przedłużenie czasu dostawy, zanim sytuacja zostanie rozwiązana.
 • 4.10 W przypadku płatności gotówką lub płatności przy odbiorze, cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w ciągu 7 dni kalendarzowych od zawarcia umowy zakupu. Jeśli płatność nie zostanie zrealizowana w ciągu 7 dni kalendarzowych, Sprzedawca może anulować zamówienie
 • 4.11 Termin płatności w przypadku płatności faktury pro forma wynosi 7 dni od daty wystawienia, chyba że strony uzgodniły inaczej, podczas gdy Kupujący jest zobowiązany do zapłaty kwoty w taki sposób, że jest ona już zaksięgowana na rachunku Sprzedawcy w dniu płatności faktury, w przeciwnym razie Kupujący jest w zwłoce/opóźnieniu. Ważne jest, aby ubiegać się o płatność na fakturę proforma z wyprzedzeniem, a Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia tego wniosku z uzasadnieniem. Jeśli płatność nie zostanie wpłacona na konto Sprzedającego najpóźniej w terminie, ma prawo Sprzedawca do żądania zapłacenia kary w wysokości 5% ceny zakupu za każde opóźnienie 1 dnia roboczego.
 • 4.12 Sprzedający ma prawo, w szczególności w przypadku, gdy Kupujący nie potwierdzi dodatkowo zamówienia (art. 3.6), do żądania zapłaty całej ceny zakupu przed wysłaniem towaru do Kupującego. Sekcja 2119 (1) Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania.
 • 4.13 Wszelkie zniżki na cenę towarów dostarczonych przez Sprzedającego Kupującemu nie mogą być łączone. Zniżki są zawsze ograniczone czasowo. Nabywca jest informowany o rabacie z wiadomości handlowych wysyłanych na adres e-mail kupującego, na stronie sprzedawcy lub z materiałów promocyjnych.
 • 4.14 Sprzedający ma prawo zażądać od Kupującego depozytu lub innej podobnej płatności. Kupujący jest zawsze informowany o tym fakcie przed zawarciem umowy kupna.
 • 4.15 Jeśli jest to zwyczajowe w obrocie handlowym lub jest to przewidziane przez ogólnie obowiązujące przepisy prawa, Sprzedający wystawi dokument podatkowy - fakturę - Kupującemu w odniesieniu do płatności dokonanych na podstawie Umowy Zakupu. Sprzedawca jest płatnikiem podatku od wartości dodanej. Dokument podatkowy - faktura zostanie wystawiona przez sprzedającego kupującemu po zapłaceniu ceny towaru i zostanie wysłana w formie elektronicznej na adres elektroniczny kupującego. Dokument podatkowy - faktura w tym przypadku zastępuje kartę gwarancyjną.

5. Odstąpienia od umowy

 • 5.1 Anulowanie zamówienia przez kupującego - kupujący ma prawo do anulowania zamówienia w momencie przed wysłaniem zamówienia do kupującego, bez żadnych dodatkowych konsekwencji. Zamówienie można anulować telefonicznie albo wysyłając email na adres info@dilego.pl
 • 5.2 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 1837 Kodeksu cywilnego nie jest możliwe odstąpienie od umowy kupna dostawy towarów, które zostały zmodyfikowane zgodnie z życzeniem kupującego lub dla osoby z umowy dostawy towarów łatwo psujących się, jak również towary, które zostały nieodwołalnie zmieszane z innymi towarami w momencie dostawy, z umowy kupna dostawy towarów w zapieczętowanym opakowaniu, którą konsument wyjął z opakowania i nie może zostać zwrócony ze względów higienicznych i jeżeli naruszyli ich oryginalne opakowanie. Nie można również odstąpić od umowy kupna, jeśli towary zostały zakupione w celach biznesowych - tzn. Klient podał w zamówieniu numer identyfikacyjny regon lub numer VAT.
 • 5.3 Jeśli sprawa nie jest wymieniona w art. 6.2 lub w innym przypadku, w którym umowa zakupu nie może zostać wycofana, Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy zakupu zgodnie z § 1829 ust. 1 Kodeksu cywilnego, do czternastu (14) dni kalendarzowych od otrzymania towaru, natomiast jeżeli przedmiotem umowy zakupu jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części, okres ten rozpoczyna się od daty otrzymania ostatniej dostawy towarów. O odstąpieniu od umowy zakupu należy zawsze powiadomić sprzedawcę w terminie określonym w poprzednim zdaniu. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu kupujący może skorzystać z elektronicznego formularza roszczenia, który jest dostępny na stronie internetowej sprzedawcy lub tutaj. Bezpośredni link do formularza roszczenia jest również częścią wiadomości e-mail o realizacji zamówienia, którą kupujący otrzymuje w wiadomości e-mail.
 • 5.4 W przypadku odstąpienia od umowy zakupu zgodnie z art. 5 ust. 2 Warunków umowy umowa zakupu zostaje anulowana od początku. Towary muszą zostać zwrócone sprzedającemu w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy sprzedającemu. Jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, kupujący ponosi koszty zwrotu towaru sprzedającemu, nawet jeśli towary nie mogą zostać zwrócone z powodu ich zwykłej drogi pocztowej. Jeśli towary nie zostaną dostarczone Sprzedającemu w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia odstąpienia, odstąpienie od umowy zostanie uznana za nieważną.
 • 5.5 W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z art. 6.3 Sprzedawca jest również uprawniony do zwrotu świadczenia dostarczonego przez Kupującego w momencie zwrotu towarów przez Kupującego lub w inny sposób, jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę i nie poniesie dodatkowych kosztów dla Kupującego. Jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu wcześniej kupujący daje mu towary lub udowadnia, że ​​wysłał towar do sprzedawcy.
 • 5.6 Sprzedający jest uprawniony do jednostronnego potrącenia związane z uszkodzeniem produktu które powstały przez kupującego z roszczenia Kupującego o zwrot ceny zakupu.
 • 5.7 Kupujący ma świadomość, że w przypadku zwrócenia zamówienia, towar będzie uszkodzony, zużyty lub częściowo zużyty, dostawcy przysługuje prawo do roszczenia się o zwrócenie kosztów przez kupującego za spowodowane szkody . Dostawca jest uprawniony do otrzymania zwrotu kwoty zakupu  oraz do zwrotu poniesionych kosztów związanych ze zwrotem towaru.
 • 5.8 W przypadku odstąpienia od zakupu nie mają Państwo prawa do zwrotu kosztów wysyłki, które poniosą Państwo w celu odesłania produktów. (Koszty odesłania produktów do nas na magazyn ponoszą Państwo - koszty te nie są zwracane).
 • 5.9 Ze względu na gabaryty niektórych produktów i wagę, w przypadku odstąpienia od umowy odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztą. (Również możliwe że  koniecznym będzie nadanie przesyłki na palecie, która jest droższa niż zwykła przesyłka pocztowa). W przypadku odstąpienia od zakupu nie mają Państwo prawa do zwrotu kosztów wysyłki, które poniosą Państwo w celu odesłania produktów.
 • 5.10 Prawo od odstąpienia od umowy zawarte jest w prawach konsumenta. W przypadku zakupu towaru za pośrednictwem przedsiębiorstwa prawo do anulowania zamówienia nie istnieje. W takim przypadku sprzedaż nie jest regulowana przy pomocy Kodeksem Cywilnym, ale Kodeksem Handlowym. Odstąpienie od umowy zakupu nie jest możliwe, jeśli produkty zostały zakupione w celach biznesowych - klient podał w zamówieniu numer REGON lub NIP.
 • 5.11 Anulowanie zamówienia ze strony dostawcy - dostawca ma prawo do anulowania zamówienia lub anulowania częściowo zamówienia w przypadku gdy: towar nie jest już produkowany, już nie dostarcza towaru lub znacznie się zmieniła cena towaru dostawcy, jak również w przypadku błędu w cenie (tj. ceny różnią się od innych cen tego typu produktów). Za błąd w cenie towaru uważa się, na przykład nieświadome wpisanie trzech liczb na miejscu czterech a inne oczywiste pomyłki w pisowni. W takiej sytuacji sprzedawca kontaktuje się bezpośrednio z kupującym w celu dalszego uzgodnienia toku postępowania. W sytuacji gdy, kupujący już zapłacił część lub całą kwotę zakupu , dostawca tę kwotę ponownie zwróci na konto bankowe kupującego lub pośle na adres kupującego w jak najkrótszym terminie, do 10 dni roboczych, najpóźniej do 14 dni od daty anulowania zamówienia ze strony sprzedawcy.
 • 5.12 Do czasu przejęcia towaru przez Kupującego, Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy Zakupu w dowolnym momencie. W takim przypadku Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę zakupu bez zbędnej zwłoki, przelewem na konto wskazane przez Kupującego.
 • 5.13 Jeśli "prezent" zostanie przekazany kupującemu wraz z zakupionym towarem, umowa darowizny między sprzedającym a kupującym zostaje zawarta z warunkiem wypowiedzenia, że ​​jeśli kupujący odstąpi od umowy, umowa darowizny na taki prezent zostanie utracona, a kupujący jest zobowiązany do zwrotu "prezentu" wraz z zakupionym towarem sprzedawcy.
 • 5.14 Dobrze zapakuj zwracany towar, aby uniknąć uszkodzeń podczas transportu. Na zewnętrznym kartonie zaznacz, że jest to numer odstąpienia od umowy i numer zamówienia, aby jednoznacznie zidentyfikować przesyłkę (przyspieszy to cały proces przetwarzania). Nigdy nie wysyłaj do nas produktu za pobraniem (płatność przy odbiorze)! Towar wysłany w ten sposób nie zostanie przyjęty i zostanie Ci zwrócony.

  Adres magazynu na który należy zwrócić/odesłać produkt jest:

  Genox s. r. o.
  Průmyslová zóna II Ostrov - Panattoni North Park,
  Dolní Žďár 104,
  36301 Ostrov
  Czeska Republika

  OSTRZEŻENIE! Jak tylko towar dotrze do Sprzedawcy, otrzymasz zwrot kwoty, jeśli zamówienie zostało tylko zwrócone w części (np. 1 sztuka produktu z 2), otrzymają Państwo zwrot części opłaty pocztowej, która była częścią zamówienia.

  Opłata pocztowa zapłacona przez Kupującego za zwrot przesyłki do Sprzedawcy nie jest zwracana! Ten koszt transportu ponosi kupujący.

  Prosimy o przywróceniu produktów/części produktów do oryginalnego stanu, o ile jest to możliwe, pozwoli to Państwu uniknąć ewentualnego zmniejszenia zwrotu kosztów o koszty poniesione przez Sprzedawcę w celu przywrócenia towarów do pierwotnego stanu.

  Prześlemy pieniądze za Państwa towary na Państwa konto bankowe tak szybko, jak to możliwe, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy, ale nie przed zwrotem zwróconego towaru do naszego działu reklamacji/naszego magazynu (lub przed udowodnieniem, że zwracany produkt został wysłany do nas). Koszt zwrotu produktów do Sprzedającego w tym przypadku ponosi kupujący.

 • 5.15 Również „Niniejsza faktura korygująca została wystawiona w oparciu o wzajemne uzgodnienia stron i w przypadku braku zastrzeżeń zgłoszonych niezwłocznie po jej otrzymaniu strony uznają jej treść za zgodną ze wzajemnymi ustaleniami oraz uznają, iż niniejsza faktura rodzi po stronie nabywcy obowiązek pomniejszenia podatku naliczonego w miesiącu wystawienia faktury korygującej”.

6. Koszt i czas dostawy

 • 6.1 Dostawy będą przedmiotem wykonania, w zależności od dostępności produktów oraz możliwości dostarczenia zamówienia przez dostawców jak w najkrótszym czasie, zazwyczaj 2-5 dni robocze. W rzadkich przypadkach, czas realizacji może się wydłużyć. Punkt odbioru przesyłki jest ustalany przez kupującego. Za zrealizowanie zamówienia uznaje się dostarczenie przesyłki na podany adres w zamówieniu  przez kupującego.  Transport na adres wskazany przez kupującego zapewnia dostawca. Przesyłka towaru zawiera dokument potwierdzający odbiór zamówienia, instrukcje użytkowania produktów języku polskim, kartę gwarancji (jeżeli producent dołączył do produktu). Jeżeli dostawca nie dołączył karty gwarancyjnej produktu, funkcję tę pełni faktura.
 • 6.2 W przypadku, gdy sposób transportu jest negocjowany na podstawie specjalnego żądania kupującego, kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym środkiem transportu.
 • 6.3 Jeśli Sprzedający jest zobowiązany na podstawie Umowy zakupu do dostarczenia towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego w zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do przyjęcia towaru w momencie dostawy.
 • 6.4 W przypadku, gdy towary muszą być dostarczone wielokrotnie lub w inny sposób niż określony w zamówieniu z przyczyn po stronie kupującego, kupujący jest zobowiązany do zapłaty kosztów związanych z, odpowiednio, ponownym dostarczeniem towarów. koszty związane z innymi środkami dostawy. Sprzedawca ma prawo zmienić przewoźnika w zamówieniu, na podstawie zgody kupującego.
 • 6.5 Dostarczając towary za pośrednictwem firmy kurierskiej, sprawdź integralność opakowania i towarów natychmiast po ich otrzymaniu. W przypadku znacznego uszkodzenia opakowania zalecamy, aby nie przyjmować przesyłki i niezwłocznie poinformować nas o tym pod numerem +48 881 713 281 lub e-mailem info@dilego.pl. Jeśli opakowanie jest uszkodzone tylko w niewielkim stopniu i uważasz, że towar może być w porządku, musiszą Państwo natychmiast spisać raport o uszkodzeniu z kurierem i dokonać zapisu uszkodzenia opakowania! W przypadku nieuszkodzonego opakowania, ale po znalezieniu wady, która wydaje się być spowodowana podczas transportu, konieczne jest również niezwłoczne spisanie protokołu szkody z kurierem i spisanie zakresu uszkodzenia towaru. Następnie, w ciągu do 2 dni roboczych od otrzymania towaru, prosimy przesłać nam ten formularz uszkodzeń,oraz zdjęcia wszystkich użytych materiałów opakowaniowych, zdjęcia uszkodzeń, a także etykietę wysyłkową (z Państwa adresem) która jest na przesyłce, prosimy o wysłanie na adres reklamacje@dilego.pl. W niektórych przypadkach musimy wnieść skargę u przewoźnika. Aby to zrobić, muszą Państwo wysłać zdjęcia i raport szkody napisany z kurierem. W przypadku późniejszego zgłoszenia reklamacji najprawdopodobniej nie zostanie reklamacja ta uznana. Prosimy zachować materiał opakowaniowy do rozpatrzenia reklamacji.
 • 6.6 Podpisując dokument dostarczenia przesyłki przez   kupującego wyraża on zgodę na przyjęcie przesyłki, tym samym  potwierdza, że towar nie jest uszkodzony mechanicznie. Zalecamy przed podpisem dokumentu dobrze skontrolować opakowanie.
 • 6.7 Transport przesyłki zapewnia dostawca na adres podany w zamówieniu  na terenie Polski. Koszty transportu zamówienia jest zależny od wybranego środka transportu. Sposób doręczenia przesyłki kupujący określa podczas tworzenia zamówienia. Sposób oraz warunki transportu zamówienia znajdują się na stronie internetowej www.dilego.pl w zakładce „Dostawa”.
 • 6.8 Inne prawa i obowiązki stron w transporcie towarów mogą zostać zmienione przez specjalne warunki dostawy Sprzedającego, jeżeli zostały wydane przez Sprzedającego. Warunki dostawy są częścią warunków handlowych.
 • 6.9 Sprzedawca jest uprawniony w przypadku zamówienia zawierającego wyższą liczbę produktów niż zwykle w przypadku zwykłej potrzeby krajowej, aby ustalić indywidualną cenę wysyłki, dostosować warunki dostawy lub. czas dostawy. W niektórych przypadkach sprzedawca jest uprawniony do żądania zapłaty pełnej kwoty przed wiążącą rezerwacją towaru.

7. Odpowiedzialność za wady, gwarancja, problemy z umową

 • 7.1 Prawa i obowiązki umawiających się stron dotyczące praw wadliwego działania regulują odpowiednie ogólnie obowiązujące przepisy (w szczególności postanowienia sekcji 1914 do 1925, sekcje 2099 do 2117 i sekcje 2161 do 2174 kodeksu cywilnego).
 • 7.2 Sprzedający odpowiada wobec Kupującego, że towar nie ma wad po otrzymaniu. W szczególności sprzedający odpowiada wobec kupującego, że w momencie, gdy kupujący przejął towary
  • towary mają właściwości uzgodnione przez strony, a jeśli brakuje umowy, mają cechy, które sprzedawca lub producent opisał lub których nabywca oczekiwał w odniesieniu do charakteru towarów i reklam, które wykonują,
  • towary nadają się do celu określonego przez Sprzedawcę w celu ich wykorzystania lub dla których tego rodzaju towary są zwykle używane,
  • towary odpowiadają jakości lub projektowi uzgodnionej próbki lub szablonu, jeżeli jakość lub projekt zostały określone zgodnie z uzgodnioną próbką lub szablonem,
  • towary mają odpowiednią ilość, miarę lub wagę,
  • towary spełniają wymogi prawne.
 • 7.3 Postanowienia zawarte w Artykule 7.2 Warunków nie mają zastosowania do towarów sprzedawanych po niższej cenie za wadę, w przypadku której uzgodniono niższą cenę, za zużycie spowodowane normalnym użytkowaniem, za towary używane w przypadku wad odpowiadających poziomowi użytkowania lub zużycia, które miały towary przejęcie przez kupującego lub jeśli wynika to z charakteru towarów.
 • 7.4 Prawa z tytułu wadliwego wykonania przysługują Kupującemu do złożenia na adres Sprzedawcy, jeżeli możliwa jest akceptacja reklamacji w odniesieniu do asortymentu sprzedawanych towarów przez Sprzedającego, złożenie reklamacji również jest możliwe także w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności Sprzedającego. Za dzień zgłoszenia reklamacji uważa się dzień, w którym Sprzedawca dowiedział się o roszczeniu.
  • 7.4.1 Dla każdego reklamowanego towaru konieczne jest wypełnienie formularza reklamacyjnego, który można znaleźć na stronie internetowej sprzedawcy. Ze względu na szeroki asortyment towarów każda reklamacja jest oceniana indywidualnie.
  • 7.4.1 Niezwłocznie po złożeniu reklamacji za pomocą formularza reklamacyjnego, Kupujący otrzyma potwierdzenie na adres e-mail otrzymania reklamacji. Kupujący jest informowany drogą elektroniczną o każdym kroku podjętym podczas składania reklamacji, w tym: ostateczne powiadomienie o rozstrzygnięciu reklamacji - niezależnie od tego, czy reklamacja została uznana, czy też nie.
 • 7.5 Dostawca jest odpowiedzialny na zapewnieniu kupującego , że sprzedany produkt jest zgodny z umową i nie posiada wad . Umowa kupna - sprzedaży oznacza, że sprzedany produkt jest dobrej jakości a właściwości użytkowe zapisane są w umowie  przez dostawcę, producenta lub jego przedstawiciela, lub na podstawie ich reklamy, czy jakość i właściwości użytkowe produktu tego typu, spełniają  wymogi przepisów, czy jest w odpowiedniej ilości, rozmiarze, wagi a odpowiada celom, którym sprzedający stwierdza w jakich okolicznościach używa się dany produkt.
 • 7.6 Dostawca rozpatruje zgłoszenie o reklamacji w jak najkrótszym czasie, w sprawach skomplikowanych w terminie 30 dni kalendarzowych. Okres realizacji reklamacji obejmuje czas w zależnego od rodzaju usługi, która wymaga fachowej oceny wad. Reklamacja, w tym usunięcie wad, zostaną wykonane  bez zbędnej zwłoki, w terminie trzydziestu (30) dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku, jeżeli dostawca  bez konsultacji z kupującym nie postanowi inaczej.
  • 7.6.1 Termin rozpatrzenia reklamacji zostaje zawieszony, jeżeli sprzedawca nie otrzymał wszystkich dokumentów lub przedmiotów/części niezbędnych do rozstrzygnięcia reklamacji (części towarów, całe produkty, innych dokumentów itp.). Sprzedawca jest zobowiązany zażądać od Kupującego uzupełnienia dokumentów/towarów w możliwie najkrótszym czasie. Reklamacja jest zawieszona od tej daty do momentu dostarczenia wymaganych dokumentów/części/produktów przez kupującego do Sprzedającego.
   • Reklamowane towary prosimy wysyłać na adres magazynu wysyłkowego sprzedawcy: Genox s. r. o., Průmyslová zóna II Ostrov - Panattoni North Park - Wydawanie zamówień ponadgabarytowych, Dolní Žďár 104, 363 01 Ostrov, Czech Republic.
   • Przed wysłaniem towaru należy złożyć reklamację, aby Kupujący znał numer reklamacji, który musi być podany na zewnętrznym opakowaniu towaru, aby przesyłka była wyraźnie zidentyfikowana. W przypadku problemów technicznych ze złożeniem formularza reklamacyjnego, reklamację można wysłać pocztą elektroniczną na adres reklamacja@dilego.pl.
 • 7.7 Za wady wyniku szybkiego niszczenia lub zużycia produktu, dostawca nie odpowiada. Dostawca odpowiada za wady, które powstały sprzecznie z umową, odkryte w okresie gwarancji.
 • 7.8 Klientom, którzy zakupili towary na potrzeby działalności gospodarczej lub do sklepu z danym produktem, okres gwarancji nie jest określony poprzez Kodeks Cywilny. W tym przypadku okres gwarancji określa konkretny dostawca towaru do Polski. Okres gwarancji podany na naszej stronie są przeznaczone jedynie dla konsumenta, a nie dla przedsiębiorców, którzy kupują towary w ramach swojej działalności gospodarczej (zakup na działalność gospodarczą).
 • 7.9 Zaleca się, przed pierwszym użyciem towaru, zapoznanie się z warunkami gwarancji przez kupującego, w tym instrukcji obsługi w języku polskim a następnie zastosować podane informacje. W przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia towaru w skutek nie dostosowania się do zaleceń producenta, uszkodzenie powstałe nie będzie naprawiane w ramach gwarancji. Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie sprzedaży.
 • 7.10 Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady mogą być regulowane przez procedurę reklamacyjną sprzedawcy. Procedura składania skarg jest częścią Dodatku dotyczącego warunków handlowych.

8. Pozostałe prawa i obowiązki umawiających się stron

 • 8.1 Kupujący nabywa własność towarów poprzez fizyczną odebranie towaru.
 • 8.2 W odniesieniu do Kupującego, Sprzedający nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu § 1826 (1) (a). e) Kodeksu cywilnego.
 • 8.3 Kupujący ma prawo skontaktować się z działem reklamacji za pośrednictwem adresu e-mail: reklamacja@dilego.pl.
 • 8.4 Zgodnie z § 1820 ust. 1 lit. j) kodeksu cywilnego, w przypadku pozasądowego rozstrzygania skarg konsumenckich, kupujący może skontaktować się z organem kontrolnym, Czeskim Urzędem Inspekcji Handlowej (www.coi.cz). Czeski Urząd Inspekcji Handlowej rozpatruje pozasądowe skargi konsumentów w sposób i na warunkach określonych w odpowiednich przepisach prawnych. W przypadku międzynarodowego pozasądowego rozstrzygania sporów kupujący może skontaktować się z REZOLUCJĄ SPORÓW ONLINE (ODR). Więcej informacji tutaj.
 • 8.5 Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska z siedzibą w Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, jest punktem kontaktowym rozporządzenia (UE) nr 524/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 Maj 2013 r. W sprawie rozstrzygania sporów konsumenckich on-line oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę 2009/22 / WE (rozporządzenie w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich).
 • 8.6 Sprzedający jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie wyciągu z rejestru handlowego. Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych, firma jest zarejestrowana w Urzędzie pod numerem rejestracyjnym 00055306. Czeski Urząd Inspekcji Handlowej wykonuje między innymi nadzór nad przestrzeganiem ustawy nr 634/1992 Dz. U. o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami późniejsze przepisy.
 • 8.7 Kupujący przejmuje ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 (2) Kodeksu cywilnego.

9. Ochrona danych osobowych

 • 9.1 Swój obowiązek poinformowania kupującego w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia (WE) nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylające dyrektywę 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych) (dalej jako "Rozporzadzenie GDPR") dotyczące przetwarzania danych osobowych kupującego w celu realizacji umowy kupna, w celu negocjacji tej umowy i wypełnienia obowiązków publicznych sprzedająwcy realizuje sprzedawca za pośrednictwem specjalnego dokumentu.
 • 9.2 Ochrona danych osobowych kupującego, który jest osobą fizyczną są chronione ustawą nr 101//2000 Sb., o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami.
 • 9.3 Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych: imię, adres, adres e-mail, numer telefonu. W przypadku zakupu jako osoba prawna dodatkowo udostępnia numer indentyfikacyjny jednostki prawnej, numer identyfikacji podatkowej (zwanych dalej łącznie wszystkiego jako "dane osobowe").
 • 9.4 Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez dostawcę w celu realizacji praw i obowiązków umowy kupna - sprzedaży do celów prowadzenia konta użytkownika oraz w celu wysyłania informacji handlowych i informowania kupującego.
 • 9.5 Kupujący jest świadomy, że zobowiązany jest oudzielania swoich danych osobowych (przy rejestracji konta użytkownika przy zamawianiu ze strony internetowej) poprawnie oraz niezwłocznie poinformować swojego dostawcę jeśli nastąpią zmiany w danych osobowych.
 • 9.6 Informacje o zamówieniach (są one niezbędne do zapewnienia dostaw towarów, obsługi oraz reklamacji, itp.) są przechowywane w bezpiecznej bazie danych i nie są ujawniane osobom trzecim. Dane osobowe przetwarzane są na czas nieokreślony. Dane osobowe będą przetwarzane elektronicznie automatyczny sposób lub w formie drukowanej.
 • 9.7 Punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 . z Maja 2013 r. W sprawie rozstrzygania internetowych sporów konsumenckich i zmieniającego sie rozporządzenie (WE) 2006/2004 i dyrektywa 2009/22 / WE (rozporządzenie w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich) jest Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska, z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2.
 • 9.8 Kupujący potwierdza, że podane dane osobowe są prawdziwe oraz, że został poinformowany, o dobrowolnym podaniu danych osobowych.
 • 9.9 Jeśli kupujący prosi o informacje na temat przetwarzania danych osobowych, dostawca jest zobowiązany do dostarczenia informacji.
 • 9.10 Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących towarów, usług lub przedsiębiorstwa na elektroniczny adres kupującego i zgadza się na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
 • 9.11 Zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych lub na utrzymywanie kontaktu, klient może w każdej chwili wycofać wysyłając wiadomość e-mail na info@dilego.pl lub powiadomić dostawcę telefonicznie.
 • 9.12 Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych z towarami, usługami lub działalnoscią sprzedającego na adres elektroniczny kupującego, a także zgadza się na przesyłanie zawiadomień o sprzedaży na adres elektroniczny kupującego. Swój obowiązek poinformowania kupującego w rozumieniu art. 13 rozporządzenia GDPR dotyczącego przetwarzania danych osobowych kupującego w celu wysyłania informacji handlowych jest spełniane przez sprzedawcę za pośrednictwem specjalnego dokumentu.

10. Wysyłanie wiadomości handlowych i przechowywanie plików Cookies

 • 10.1 Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie informacji związanych z towarami, usługami lub działalnością Sprzedającego na adres e-mail Kupującego, a ponadto wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedającego na adres e-mail Kupującego. Sprzedawca przekazuje swój obowiązek informacyjny Kupującemu w rozumieniu Artykułu 13 Rozporządzenia GDPR dotyczącego przetwarzania danych osobowych Kupującego w celu wysyłania komunikatów handlowych za pomocą oddzielnego dokumentu.
 • 10.2 Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie tak zwanych plików cookie na swoim komputerze. W przypadku, gdy zakup na stronie internetowej może zostać zrealizowany i zobowiązania sprzedającego wynikające z umowy zakupu, bez tzw. Plików cookie przechowywanych na komputerze kupującego, kupujący może wycofać zgodę na podstawie poprzedniego zdania w dowolnym momencie.

11. Dostawa

 • 11.1 Transport przesyłki zapewnia dostawca na adres podany w zamówieniu na terenie Polski.
 • 11.2 Po dostarczeniu zamówienia przez przewoźnika, zaleca się dokładnie sprawdzić towar niezwłocznie po jego otrzymaniu. Jeżeli opakowanie jest uszkodzone lub znajdują się na nim ślady, które mogą wskazywać na uszkodzenie towaru, zalecamy, nie przyjmować zamówienia albo sporządzić sprawozdanie o uszkodzeniu przesyłki podczas usługi transportu z osobą, która nam dostarczyła produkt.
 • 11.3 Dostawy będą przedmiotem wykonania, w zależności od dostępności produktów oraz możliwości dostarczenia zamówienia przez dostawców jak w najkrótszym czasie, zazwyczaj 2-5 dni robocze. W rzadkich przypadkach, czas realizacji może się wydłużyć. Punkt odbioru przesyłki jest ustalany przez kupującego. Za zrealizowanie zamówienia uznaje się dostarczenie przesyłki na podany adres w zamówieniu przez kupującego. Transport na adres wskazany przez kupującego zapewnia dostawca. Przesyłka towaru zawiera dokument potwierdzający odbiór zamówienia, instrukcje użytkowania produktów języku polskim (lub innym), kartę gwarancji (jeżeli producent dołączył do produktu). Jeżeli dostawca nie dołączył karty gwarancyjnej produktu, funkcję tę pełni faktura.
 • 11.4 Odbiór osobisty oraz wysyłka zamówień z Stará Kysibelská 695 / 73b, 360 20 Karlove Vary, Czeska Republika
 • 11.5 Zamówienia z naszego sklepu internetowego są wykonywane z naszego magazynu zlokalizowanego w Czechach, przy adresie: Průmyslová zóna II Ostrov - Panattoni North Park, Dolní Žďár 104, 36301 Ostrov.
  • W związku z powyższym, Państwa zamówienia zostaną wyekspediowane przy współpracy z renomowanymi firmami przewozowymi:
   • 1. RABEN: Bezpośrednia dostawa z Czech do Polski.
   • 2. Poczta bez Granic (PBH): Dostawa z Czech do Polski.
  • Na terenie Polski:
   • 2.1. DPD Polska: Dostawa na terenie Polski (zależna od wyboru przewoźnika podczas składania zamówienia).
   • 2.2. InPost Paczkomaty: Dostawa na terenie Polski (zależna od wyboru przewoźnika podczas składania zamówienia).
  • Prosimy o zwrócenie uwagi, że wybór przewoźnika może być dokonywany podczas procesu składania zamówienia, co wpłynie na ostateczny koszt dostawy oraz termin dostawy.
 • 11.6 Przypominamy i informujemy naszych klientów, że przewoźnik NIE jest naszym pracownikiem i nie możemy w żaden sposób wpływać na jego działania. Dotyczy to w szczególności umowy z godziną doręczenia przesyłki lub wcześniejszego kontaktu telefonicznego (chociaż zawsze będziemy dołączać nr telefonu do notatek przewoźnika). Jeśli nie jesteś zadowolony z zachowania kierowcy, czasu dostawy zawsze możesz skontaktować się z centrum informacyjnym InPost-Paczkomat, DPD lub RABEN i złożyć reklamację lub skargę.

12. Końcowe postanowienia

 • 12.1 Jeżeli stosunek oparty na umowie sprzedaży zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony zgadzają się, że umowa podlega prawu czeskiemu. Wybierając prawo zgodnie z poprzednim zdaniem, nabywca będący Konsumentem nie jest pozbawiony ochrony, jaką zapewnia mu przepis prawny, od którego nie można się uchylić, i który w przypadku braku wyboru prawa, mógł by zastosować według 6 akapitu 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 593/2008 z dnia 17. z Czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I).
 • 12.2 Jeśli którekolwiek z postanowień Warunków jest nieważne lub nieskuteczne, lub stanie się nieważnym postanowieniem, postanowienie, którego znaczenie dla nieważnego postanowienia jest możliwie najbliższe. Nieważność lub nieskuteczność jednego przepisu nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. Zmiany i uzupełnienia do Umowy Zakupu lub Warunków wymagają formy pisemnej.
 • 12.3 Umowa Zakupu, w tym Warunki, jest archiwizowana przez Sprzedającego w formie elektronicznej i jest dostępna.
 • 12.4 Strona internetowa Sprzedającego (zdjęcia, teksty produktów i projekt) jest własnością Sprzedającego. Nieautoryzowane ujawnienie, tj. Publikacja przez osobę, która nie jest autorem utworu lub nie ma odpowiedniej licencji (pozwolenia) na opublikowanie, będzie uważane za naruszenie praw autorskich i będzie rozpatrywane przez Dział Prawny Spółki. Nie rozróżnia się, czy dzieło zostało opublikowane w celach komercyjnych czy niekomercyjnych.
 • 12.5 Procedura reklamacyjna, instrukcje dotyczące odstąpienia od umowy kupna, warunki dostawy stanowią załącznik do Regulaminu.
 • 12.6 Dane kontaktowe sprzedawcy: Genox s. r. o. siedziba główna, Stráň 3, 360 01 Sadov, adres e-mail info@dilego.pl, telefon +48 881 713 281. Adres magazynu wysyłkowego: Průmyslová zóna II Ostrov - Panattoni North Park - Wydawanie zamówień ponadgabarytowych, Dolní Žďár 104, 363 01 Ostrov. Adres punktu wydawania: Autoskla CARSiN KV, Hlavní 30/20, 362 63 Dalovice.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 9/1/2024 r.

Dodatek do warunków handlowych

Procedura reklamacji

Prawa i obowiązki umawiających się stron dotyczące praw wadliwego działania regulują odpowiednie ogólnie obowiązujące przepisy (w szczególności postanowienia sekcji 1914 do 1925, sekcje 2099 do 2117 i sekcje 2161 do 2174 kodeksu cywilnego).

Ustawa o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami (zwana dalej „Ustawą”) ma zastosowanie do towarów konsumpcyjnych (zwanych dalej „Towarami”), w stosunku do których Kupujący ma prawo do odpowiedzialności za wady (zwane dalej „Reklamacją”).

Konsumentem może być tylko osoba fizyczna. To znaczy, że z ochrony prawnej przewidzianej dla konsumenta nie będą korzystały takie podmioty jak spółka akcyjna, spółka jawna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stowarzyszenie, fundacja, wspólnota mieszkaniowa.

Sprzedającym jest firma handlowa Genoź s. r. o. z siedzibą pod adresem Stráň 3, 360 01 Karlovy Vary - Sadov, numer rejestracyjny spółki 04412729, numer VAT CZ04412729. Firma Genox s. r. o. jest osobą, która przy zawieraniu i wykonywaniu umowy działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub innej działalności gospodarczej. To przedsiębiorca, który bezpośrednio lub za pośrednictwem innych przedsiębiorców dostarcza Kupującemu produkty lub usługi.

Wady towaru

Sprzedawca odpowiada przed konsumentem, że przedmiot nie ma wad przy odbiorze. W szczególności sprzedawca odpowiada przed konsumentem, który w momencie przejęcia towaru przez konsumenta,

 • przedmiot ma cechy uzgodnione przez strony oraz, w przypadku braku porozumienia, cechy opisane przez sprzedawcę lub producenta lub oczekiwane przez kupującego w odniesieniu do charakteru towarów i reklam, które realizują,
 • przedmiot nadaje się do celu określonego przez sprzedawcę lub do którego jest zwykle używany,
 • przedmiot odpowiada ustalonej próbce lub modelowi, jeżeli jakość lub wykonanie zostało określone zgodnie z ustaloną próbką lub modelem,
 • przedmiot jest odpowiedniej ilości, miary lub wagi, oraz

Prawa z wadliwych towarów

Jeżeli rzecz nie ma wyżej wymienionych cech, konsument może również żądać dostarczenia nowej rzeczy bez wad, chyba że jest to nieproporcjonalne ze względu na charakter wady, ale jeżeli wada dotyczy tylko elementu rzeczy; jeśli nie jest to możliwe, może odstąpić od umowy.

Jeżeli jednak jest to nieproporcjonalne do charakteru wady, w szczególności jeżeli wada może zostać usunięta bez zbędnej zwłoki, konsument ma prawo do bezpłatnego usunięcia wady.

Konsument ma prawo dostarczyć nowy przedmiot lub wymienić część, nawet w przypadku usterki możliwej do usunięcia, jeżeli nie może on prawidłowo użyć rzeczy do ponownego wystąpienia wady po naprawie lub w przypadku większej liczby wad. W takim przypadku konsument ma również prawo odstąpić od umowy.

Jeżeli konsument nie odstąpi od umowy lub nie skorzysta z prawa do dostarczenia nowego produktu bez wad, do wymiany jego elementu lub naprawy produktu, może on wystąpić o uzasadnioną zniżkę. Konsument ma prawo do rozsądnej zniżki, nawet jeśli sprzedawca nie może dostarczyć nowego produktu bez wad, wymienić jego komponent lub naprawić, lub jeśli sprzedawca nie usunie go w rozsądnym terminie lub jeżeli usunięcie go spowoduje znaczne trudności.

Kupujący nie ma prawa do reklamacji, jeżeli kupujący wiedział przed przejęciem towaru, że przedmiot był wadliwy lub uszkodzony, lub jeżeli sam kupujący spowodował wadę produktu.

Kupujący jest zobowiązany do przesłania reklamowanego towaru na adres Sprzedawcy na żądanie na własy koszt (koszt transportu), jeśli reklamacja zostanie zaakceptowana, koszty wysyłki zostaną zwrócone.

Terminy

Konsument jest uprawniony do skorzystania z prawa do reklamacji, która wystąpi w towarze konsumpcyjnym w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od otrzymania. Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania, przedmiot uważa się za wadliwy w momencie odbioru.

Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie otrzymania Towaru przez Klienta. Okres gwarancji dla Kupującego konsumenta wynosi 24 miesiące, ale dla Kupującego, który działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub innej działalności gospodarczej przy zawieraniu i realizacji umowy, okres gwarancji wynosi tylko 12 miesięcy. Okres gwarancji przedłuża się o okres, w którym towary były objęte naprawą gwarancyjną.

Inne

Odpowiedzialność sprzedającego za wady nie dotyczy zużycia przedmiotu spowodowanego jego normalnym użytkowaniem w przypadku przedmiotu sprzedanego po niższej cenie za wadę, za którą uzgodniono niższą cenę; jeśli to z powodu natury rzeczy.

Na żądanie konsumenta Sprzedawca dostarczy konsumentowi pisemne potwierdzenie zobowiązań wynikających z wadliwego wykonania w zakresie określonym przez prawo (karta gwarancyjna). Jeśli pozwala na to charakter przedmiotu, wystarczy wydać Kupującemu dowód zakupu zawierający informacje (fakturę), która musi zawierać informacje takie jak karta gwarancyjna. Karta gwarancyjna musi zawierać imię i nazwisko, imię i nazwisko lub nazwę handlową Sprzedawcy, numer identyfikacyjny NIP, siedzibę w przypadku osoby prawnej lub miejsce zamieszkania w przypadku osoby fizycznej. Jeżeli udzielona zostanie gwarancja dłuższa niż ustawowa, Sprzedawca określi warunki i zakres przedłużenia gwarancji w karcie gwarancyjnej.

Konsument ma prawo odstąpić od umowy we wszystkich przypadkach przewidzianych w ustawie. Wycofanie stanie się skuteczne od Sprzedającego po otrzymaniu oświadczenia Kupującego o odstąpieniu, pod warunkiem spełnienia wszystkich niezbędnych warunków prawnych. W przypadku odstąpienia od umowy umowa ulega rozwiązaniu od początku, a strony są zobowiązane do zwrotu wszystkiego, co dostarczyły. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu wykonania praw wynikających z odpowiedzialności za wady, Kupujący zwróci świadczenie dostarczone przez Sprzedawcę tylko w zakresie, w jakim jest to obiektywnie możliwe w danej sytuacji.

Procedura i rozstrzyganie reklamacji

Dla każdego reklamowanego towaru konieczne jest wypełnienie formularza reklamacyjnego, który można znaleźć na stronie internetowej sprzedawcy. Ze względu na szeroki asortyment towarów każda reklamacja jest oceniana indywidualnie. Sprzedawca podejmuje decyzję w sprawie roszczenia natychmiast, w bardziej skomplikowanych przypadkach w ciągu trzech dni.

Niezwłocznie po złożeniu reklamacji za pomocą formularza reklamacyjnego, Kupujący otrzyma potwierdzenie na adres e-mail otrzymania reklamacji. Kupujący jest informowany drogą elektroniczną o każdym kroku podjętym podczas reklamacji, w tym: ostateczne powiadomienie o rozstrzygnięciu roszczenia - niezależnie od tego, czy reklamacja została uznana, czy nie uznaniem reklamacji.

Reklamacja, w tym usunięcie wady, musi zostać rozstrzygnięta bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od daty reklamacji, chyba że Sprzedawca i Kupujący uzgodnią dłuższy okres. Po upływie tego okresu Kupującemu przysługują takie same prawa, jak w przypadku istotnego naruszenia umowy. Dniem reklamacji jest dzień, w którym Sprzedawca dowiedział się o reklamacji.

Termin rozpatrzenia reklamacji zostaje zawieszony, jeżeli sprzedawca nie otrzymał wszystkich dokumentów/produktów/części niezbędnych do rozstrzygnięcia reklamacji (np. części towarów, innych dokumentów itp.). Sprzedawca jest zobowiązany zażądać od Kupującego uzupełnienia dokumentów w możliwie najkrótszym czasie. Termin jest zawieszony od tej daty do momentu dostarczenia wymaganych dokumentów/produktów/części przez kupującego.

Reklamowane towary są wysyłane na adres magazynu wysyłkowego sprzedawcy: Genox s. r. o., Průmyslová zóna II Ostrov - Panattoni North Park - Wydawanie zamówień ponadgabarytowych, Dolní Žďár 104, 363 01 Ostrov, Czech Republic. Przed wysłaniem towaru należy złożyć reklamację, aby Nabywca (kupujący) znał numer reklamacji, który musi być podany na zewnętrznym opakowaniu towaru, aby przesyłka była wyraźnie zidentyfikowana. W przypadku problemów technicznych ze złożeniem formularza reklamacyjnego, reklamację można wysłać pocztą elektroniczną na adres reklamacja@dilego.pl.

W przypadku konieczności wysłania Towaru do Sprzedawcy lub Centrum Serwisowego, Kupujący powinien, we własnym interesie, zapakować Towar w odpowiedni i wystarczająco zabezpieczający materiał opakowaniowy spełniający wymagania dotyczące transportu delikatnych towarów, w tym wszystkich akcesoriów.

Przepisy końcowe

Niniejszy Regulamin Procedury Reklamacyjnej wchodzi w życie z dniem 18 lipca 2016 r. Zmiany Regulaminu Procedury Reklamacyjnej są zastrzeżone.

Przypominamy i informujemy naszych klientów, że przewoźnik NIE jest naszym pracownikiem i nie możemy w żaden sposób wpływać na jego działania. Dotyczy to w szczególności umowy z godziną doręczenia przesyłki lub wcześniejszego kontaktu telefonicznego (chociaż zawsze będziemy dołączać nr telefonu do notatek przewoźnika). Jeśli nie jesteś zadowolony z zachowania kierowcy, czasu dostawy zawsze możesz skontaktować się z centrum informacyjnym DPD lub RABEN I złożyc reklamację lub skargę.

Wczytywanie
Wczytuję...